Rejsebetingelser – Prague Week

Følgende betingelser er gældende for samtlige rejsende til Prag med Prague Week, og accepteres ved bestilling af rejse. Læs derfor betingelserne grundigt før du bestiller din rejse.


Tilmelding

Tilmelding foregår udelukkende på hjemmesiden www.pragueweek.dk via vores online bookingsystem. Når du har tilmeldt dig modtager du en tilmeldingsbekræftelse via den e-mail, du har anført i tilmeldingen. Læs denne godt igennem og sørg for at alle oplysninger stemmer overens med din bestilling.

Ved tilmelding skal Java-script være aktiveret, og bestillingsformularen og dens kode må ikke manipuleres, ændres eller processen i øvrigt bruges på en måde, der ikke er tilsigtet af Prague Week.

Rejsende under 18 år af alder skal have et skriftligt samtykke fra deres forældre for, at deltage i turen. Dette samtykke skal vedhæftes bookingformen, eller sendes til Prague Week pr. e-mail info@pragueweek.dk, eller pr. post til Prague Week v/ WOPL ApS, Schleppegrellsgade 18, 9000 Aalborg. En kopi af dette samtykke skal medbringes på turen til Prag. ID kan blive krævet fremvist. Skulle du booke turen på vegne af andre, er det dit ansvar at tjekke at alle er i besiddelse af dette samtykke. Prague Week kan ikke blive holdt ansvarlig for styringen af den givne information.


Betaling

Du kan betale med Dankort, Visa, Visa Electron, MasterCard eller Maestro. Betalingen håndteres af ePay.dk via en sikker SSL-forbindelse. Eventuelle gebyrer for brug af ovennævnte kort betales af kunden.


Depositum

Du skal indbetale et depositum som anført på din tilmeldingsbekræftelse. Ved indbetaling af depositum er din tilmelding, tilvalgsprodukter og rejsebestilling bindende.

Ved indbetaling af depositum accepterer du ligeledes at Prague Week har ret til at sende både e-mail og sms til de rejsende via de opgivne informationer. Denne kommunikation vil udelukkende være relateret til rejsen og dens indhold, arrangementer afholdt i DK i forbindelse med rejsen samt information om og arrangementer vedrørende næste års rejse og tilknyttede sociale arrangementer, og kan foregå før, under og op til 12 måneder efter afsluttet rejse.

Såfremt du ønsker, at framelde dig vores SMS- og emailservice vedr. tilbud, informationer osv. bedes du kontakte info@ pragueweek.dk for framelding.


Restbeløb

Restbeløbet skal være Prague Week i hænde som anført på din tilmeldingsbekræftelse, betaling foretages med kreditkort ved at logge ind på din allerede oprettede konto/profil på www.pragueweek.dk. 

Såfremt rettidig betaling af restbeløbet ikke finder sted, har Prague Week ret til at annullere din rejse og dit depositum og eventuel forsikring tilbagebetales ikke. 


Rejsebevis 

Såfremt du har betalt det fulde beløb rettidigt, modtager du et rejsebevis senest 14 dage før afrejse.

Rejsebeviset er din billet og skal kunne fremvises på forlangende under hele rejsen. Sørg således for at printe den ud i god tid og medtage den på rejsen. Beviset kan ligeledes downloades fra hjemmesiden, ved at logge ind med dine oplysninger. Her kan du også løbende se din konto, hvor det fremgår hvor meget du har indbetalt.

Såfremt du foretager bestillinger og betalinger på andres vegne, gøres du hermed opmærksom på at de rejsende har krav på orientering om samtlige rejsevilkår, herunder inkluderet nærværende rejsebetingelser.

 

Ændringer

Alle ændringer der kræver udfærdigelse af nyt rejsebevis, kan foretages indtil 30 dage før afrejse mod et ekspeditionsgebyr på DKK 250,00 pr. ændring. Sådanne ændringer kan omfatte annullering af tilvalgsprodukter, ændring af navn osv.

Køb af tilvalgsprodukter kan foretages indtil 30 dage før afrejse uden betaling af ekspeditionsgebyr.
Køb/ændring af hotel eller transport er dog altid afhængig af kapacitet.
Efter 30 dages fristen kan enkelte tilvalgsprodukter såsom Party-Pass og VIP-Pass tilkøbes på destinationen.

 

Valutakurs

Alle priser på hjemmesiden eller andet materiale er beregnet ud fra valutakurser pr. 30. juli 2017.

 

Hoteldepositum

Rejsende skal betale et hoteldepositum på mellem €20 - €50 pr. person ved ankomst til hotellet. Depositum er en afregning, som sker mellem den enkelte rejsende og hotellet, og eksisterer som dækning for evt. skader påført hotellet af den rejsende. Rejsende på et værelse hæfter solidarisk for skader påført i værelset. Hvis der er sket store skader på hotellet som kan tilskrives den gruppe man som rejsende er en del af, kan der ske solidarisk hæftelse på skader der ikke kan knyttes til et specifikt rum.  

Det kan ske at tilbagebetaling af depositum af hotellets personale kan medføre forsinkelser ved afrejsen – i dette tilfælde udskydes tilbagebetaling og den rejsende skal kontakte Prague Week efter hjemkomst, hvorefter vi vil assistere med tilbagebetaling. 


Afbestilling

Ved afbestilling af rejse mistes altid depositum, medmindre en sygedomsafbestillingsforsikring er købt og betingelserne for denne opfyldes.
Ved afbestilling efter indbetaling af restbeløb mistes rejsens fulde pris, medmindre der er tegnet forsikring og dens betingelser opfyldes.

Evt. tilkøb i form af pakker og lignende som er betalt mistes ligeledes ved afbestilling.

Såfremt den rejsende kommer for sent til afrejse eller hjemrejse, ydes ingen form for godtgørelse og transport er for egen regning, medmindre forsinkelsen kan tilregnes Prague Week eller dennes samarbejdspartnere. 

 

Aflysning

Prague Week kan aflyse en rejse af følgende årsager:
(1) Force Majeure (Krig, krigslignende tilstande, strejke, naturkatastrofe eller lignende uforudsete forhold), i hvilket tilfælde Prague Week er forpligtet til omgående at underrette de tilmeldte rejsende;
(2) Ved mangelfuldt antal tilmeldinger, i hvilket tilfælde Prague Week er forpligtet til at underrette de tilmeldte snarest og senest 14 dage før afrejse. Aflysninger som følge af førnævnte forpligter Prague Week til at tilbagebetale det fulde indbetalte beløb inkl. depositum. Der tilkommer i tilfælde af retmæssig aflysning ikke de tilmeldte yderligere godtgørelse.

 

Ansvar

Prague Week kan ikke holdes ansvarlig for uudnyttede aktiviteter, herunder forudbestilte event- eller festpakker, tabt arbejdsfortjeneste, udgifter til transport til afrejsesteder osv., som skyldes force majeure-forhold, vejret eller andre omstændigheder, der ligger uden for Prague Week’ kontrol.

Prague Week forbeholder sig retten til at ændre tidspunktet for hjemrejsen grundet vejrmæssige og/eller trafikale forhold, uden der tilkommer den rejsende kompensation for uudnyttede ferieaktiviteter.

Enhver deltagelse i selve rejsen, arrangementer eller events, arrangeret af eller henvist til af Prague Week, sker på den rejsendes eget ansvar. Prague Week kan ikke gøres ansvarlig for skader på egen- eller tredjeperson samt tingskader, som er udenfor Prague Weeks varetægt (bagagetransport). 

Prague Week forbeholder sig retten til at ændre i planlagte aktiviteter i forhold til fx event- og festpakker, så længe disse ændringer ikke kan vurderes til at have konceptuelle konsekvenser. Ændringer kan inkludere ændring af location, tidspunkt, artister m.v.

 

Bagage

Prague Week kan ikke gøres ansvarlig for bagage eller andre effekter, der bortkommer eller beskadiges under transporten eller rejsen i øvrigt, end ikke hvis disse opbevares i et af Prague Week anvist og aflåst lokale eller transporteres i et af Prague Week anvist transportmiddel. 

Ved bortkomst eller skade på rejsegods, som direkte skyldes forsømmelse fra en af Prague Week antaget transportvirksomhed, skal den rejsende rette henvendelse til eget forsikringsselskab.

Den rejsende anbefales at tegne en rejseforsikring og i øvrigt have en indboforsikring inden afrejse. 

 

Armbånd

Prague Week påtager sig intet ansvar eller risiko for armbånds hændelige undergang, forringelse, bortkomst eller beskadigelse. Se dog herunder om erstatningsarmbånd.

 

Erstatningsarmbånd

Prague Week erstatter ikke bortkomne eller mistede armbånd. Skulle du dog have mistet det og kan femvise en kvittering for dine køb af armbånd samt ID. Kan du på destinationen købe dem igen med 25% rabat. Kontakt vores kontor i Prag for info.

 

Erstatningspligt

Prague Week er ansvarlig og har erstatningspligt efter branchens normale regler og normer. Prague Week kan ikke gøres ansvarlig for lukningen af steder (restauranter, barer, diskoteker, seværdigheder og lign.) eller dele heraf som følge af tredjeparts handlinger.

Der tilkommer ikke den rejsende kompensation ved programændringer, der skyldes regler fra det pågældende lands myndigheders side, for eksempel regler, der fører til aflysning af aktiviteter. 

 

Særlige ønsker

Prague Week forsøger så vidt muligt at efterkomme særlige ønsker oplyst ved bestilling af rejsen, fx i form af beliggenhed af hotel, særlig plads i bus m.v., men disse ønsker kan ikke garanteres efterkommet. Prague Week kan ikke holdes erstatningsansvarlig såfremt et særligt ønske ikke efterkommes.

 

Den rejsendes ansvar

Rejsedeltagere er forpligtet til at følge de anvisninger for rejsens gennemførelse, som Prague Week eller dennes repræsentanter samt hoteller, fly- og busselskaber fastsætter. 

Grov eller gentagen overtrædelse heraf kan medføre bortvisning fra rejsen og/eller hotel, således at videre ophold og/eller hjemrejse bekostes af den rejsende. 

Den rejsende er erstatningsansvarlig efter almindelige erstatningsregler for skader forvoldt mod Prague Week, dennes repræsentanter eller Prague Weeks samarbejdspartnere.

En erstatningssag mellem den rejsende og Prague Week afgøres efter dansk lovgivning ved en dansk domstol. Erstatningssager mellem den rejsende og tredjemand afgøres efter lokal lovgivning ved lokale domstole. 

Prague Weeks partnere er tillige berettiget til helt eller delvist at inddrage det erlagte hoteldepositum, såfremt ovenstående overtrædes.

Alle beboere i et hotelværelse hæfter solidarisk for enhver skade påført dette hotelværelse. Alle beboere på et hotel hæfter solidarisk for larmende og upassende opførsel, hvilket kan medføre at det erlagte depositum inddrages helt eller delvist.

Alle rejsende hæfter solidarisk for skader forvoldt i den pågældende bus.

Rejsebevis kan downloades via Prague Weeks hjemmeside senest 14 dage før afrejse. Den rejsende skal kontrollere informationerne for derved at holde sig orienteret om eventuelt ændret afrejsetidspunkt eller afrejsested. Den rejsende har ligeledes selv pligt til at holde sig orienteret hos Prague Weeks repræsentanter eller gennem opslag på destinationen om hjemrejsetidspunktet. Hjemrejsetidspunktet fremgår af opsatte plakater på hotellerne samt på den enkelte rejsendes log-in.

Skulle en rejsende blive opdaget i at besidde slag-, stik- eller andre våben på noget som helst tidspunkt under rejsen, medfører dette øjeblikkelig bortvisning fra samtlige aktiviteter samt hotel og bus, uden modsvarende tilbagebetaling. 

En overtrædelse af lokal våbenlovgivning kan medføre politianmeldelse.

 

Pas og visum - den rejsendes ansvar

Den rejsende er selv ansvarlig for at have gyldigt pas og evt. visum, og det påhviler den rejsende selv at afholde alle eventuelle udgifter, ved manglende overholdelse af rejsevisumreglerne. 

Danske statsborgere behøver ikke visum. Kontakt evt. den tjekkiske ambassade for information om de gældende regler.

 

Sygesikring - den rejsendes ansvar

Den rejsende skal medbringe det nye blå sygesikringskort på rejsen. Uden dette skal den rejsende selv betale for evt. behandling på lokalt sygehus eller læge.

Det Blå sygesikringskort dækker udgifter til akut behandling fra læge, hospital og medicin, men ikke til lægeordineret hjemtransport. Forsikring for sidstnævnte kan tegnes gennem fx Europæiske Rejseforsikring A/S og anbefales på det kraftigste af Prague Week. 

 

Luftfartselskabets ansvar

Flyvning til og fra rejsemålet er undergivet bestemmelserne i Montreal-konventionen af 1999 med senere ændringer og tilføjelser tillempet national lovgivning. Hvor ikke andet er angivet gælder branchens almindelige rejsebetingelser.

 

Reklamation og klager

Alle klager og eventuelle henvendelser vedrørende reklamation skal straks fremsættes overfor Prague Week’ repræsentanter på guidestationen i Prag. Ved klage modtager du en kvittering for dette.

Husk at gemme denne kvittering, da det er en forudsætning for at vi kan behandle sagen efter hjemkomst. Såfremt den rejsende efter rejsens afslutning stadig opretholder klagen, skal dette meddeles Prague Week skriftligt senest 2 uger efter hjemkomsten. 

 

Sygdomsafbestillingsforsikring

Det anbefales at du tegner en sygdomsafbestillingsforsikring, da dette sikrer at du kan få rejsens pris refunderet i tilfælde af egen alvorlig sygdom helt frem til det planlagte afrejsetidspunkt.

Forsikringen kan bestilles ved køb af rejsen og skal betales sammen med depositum. 

Se betingelserne for sygdomsafbestillingsforsikring umiddelbart nedenfor:

 

Betingelser for sygdomsafbestillingsforsikring

1. Forsikringen er gældende fra køb og indtil det planlagte afrejsetidspunkt.

2. Forsikringen dækker i tilfælde hvor deltagelse i rejse umuliggøres grundet egen død eller egen akutte sygdom/tilskadekomst, der kræver hospitalsindlæggelse, lægeordineret sengeleje eller det, der kan sidestilles hermed.

3. Forsikringen dækker kun den rejsende selv.

4. Forsikringen dækker udelukkende rejsen og de dertil relaterede services. Tillægsprodukter er ikke dækket under denne forsikring og tilbagebetales derfor ikke i tilfælde af sygdom.

5. Forsikringen skal tegnes samtidig med bestilling af rejsen. Forsikringen kan ikke afbestilles eller ændres efter betaling. I tilfælde af tilbagebetaling af rejsens pris, tilbagebetales forsikringens pris ikke.

6. Prague Week skal underrettes om afbestilling via e-mail info@pragueweek.dk. Sker dette ikke indenfor 24 timer efter planlagt afrejsetidspunkt vil forsikringen ikke dække. Der kan i ganske særlig tilfælde dispenseres herfor.

7. Efter afbestilling skal forsikringstager downloade en lægeerklæring fra www.pragueweek.dk, der skal udfyldes af forsikringstagers læge og sendes tilbage til Prague Week senest 10 dage efter planlagt afrejsetidspunkt. Erklæringen skal sendes med posten i original form.

Adressse: Prague Week v/ WOPL ApS - Schleppegrellsgade 18 - 9000 Aalborg.

8. Der må kun benyttes den af Prague Week fremsendte lægeerklæring og andre typer lægeerklæringer godtages ikke. Forsikringstager afholder selv udgiften for lægeerklæringen.

 

Rejsearrangør

Som rejsearrangør for Prague Week er det ens ansvar at formidle informationer til resten af ens gruppe. Dette er dog en frivillig indsats som ikke honoreres. Arrangører har dog ofte den fordel, at den mængderabat der gives til en eller flere specifikke grupper tilfalder ham eller hende, hvis dette er i orden med gruppen. Som arrangør er der mange informationer, der skal vidergives, hvilket kan være tidskrævende. Da Prague Week sparer resourcer på, at frivillige er rejsearrangører, yder Prague Week en grupperabat alt efter gruppens størrelse. Denne rabat kan konverteres til en rabat på en enkelt rejse, aktivitetspakker og lignende. Vi opfordrer rejsearrangører til at informere resten af gruppen omkring denne rabat, hvis de ikke skulle være informeret. Denne praksis er brugt hos de fleste bureauer, der arbejder med grupperejser.

 

 

 

Cookie politik

PRAGUE WEEKs brug af cookies

 

1. Generelt

Dette website udbydes af PRAGUE WEEK, og når du klikker dig ind på websitet indsamles en række oplysninger om dig, din computer og din adfærd på websitet. Nedenfor kan du læse detaljeret om de informationer vi indsamler, hvordan vi behandler oplysningerne, hvad vi bruger dem til, hvem der har adgang til oplysningerne samt hvem du kan kontakte om de indsamlede oplysninger.

 

2. Cookies

Når du besøger PRAGUE WEEKs website modtager du automatisk en eller flere cookies. Hvis du ikke ønsker dette, kan du klikke her: http://minecookies.org/cookiehandtering for at få en vejledning om, hvordan du - helt eller delvist - undgår at modtage cookies og sletter de cookies, der ligger på din harddisk.

  

2.1 Hvordan undgår jeg cookies?

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere for alle cookies, slette eksisterende cookies fra din harddisk eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie. Klik her for at få en vejledning i, hvordan dette indstilles i din browser: http://minecookies.org/cookiehandtering.

 

2.2 Hvordan bruger vi cookies?

For at give brugerne af vores hjemmeside den bedst mulige oplevelse og fastlægge hvorvidt de brugere der besøger vores site, kan finde det de søger, anvender vi cookies. På den måde får vi mulighed for at tilpasse vores hjemmeside og oprette produkter, indhold og tjenester. Derudover får vi mulighed for at lade systemet huske, hvad du som bruger har ønsket at købe, samt huske den information der skal anvendes i forbindelse med et evt. køb, så dette ikke skal tastes flere gange.

  

2.3 Cookies fra vores samarbejdspartnere

I nedenstående afsnit er en oversigt over, hvilke samarbejdspartnere, der sender cookies via vores websites, og har adgang til oplysninger indsamlet via cookies sendt fra vores websites.

 

Måling af adfærd på site til optimering af brugervenlighed og salg på www.pragueweek.dk:

  • Google Analytics
  • Facebook

 

Disse cookies bruges til at målrette annoncer mod dig baseret på, hvad der vurderes mest relevant ud fra indholdet på de sider, du besøger og har besøgt tidligere. Bemærk, at denne målretning sker på andre sider udover dette website.

 

2.4 Kontaktoplysninger

Hvis du ønsker nærmere oplysninger kan henvendelser rettes til: PRAGUE WEEK v/WOPL ApS, Schleppegrellsgade 18, 9000 Aalborg.

 

3. Personoplysninger

 

3.1 Personhenførbare oplysninger

Personhenførbare oplysninger afgives aldrig til tredjepart, og vi indsamler aldrig personhenførbare oplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger f.eks. ved at købe en vare

 

3.2 Brug af personoplysninger

Personoplysninger bruges først og fremmest til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser.

 

3.3 Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

 

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger løbende.

 

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

 

Du kan til enhver tid afmelde dig vores database ved at skrive en mail til: info@pragueweek.dk

 

Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies, der er beskrevet i vores cookiepolitik.

close